Krzysztof Wilk

 

 

 

Kancelaria komornicza w Katowicach – Krzysztof Wilk

 

 

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Krzysztofa Wilk została utworzona w sierpniu 2013 r. Mieści się ona w Katowicach przy ul. Dulęby 5 (na piątym piętrze biurowca), a do siedziby można bez większych trudności dotrzeć własnym autem bądź korzystając z komunikacji publicznej.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Krzysztof Wilk zgodnie z ustawą z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych jest właściwy do przeprowadzenia następujących czynności:

 • wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenia roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego;
 • wykonywania innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • wykonywania postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
 • wykonywania postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
 • wykonywania zadań określonych w innych ustawach.
 • na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje, jak również na zlecenie tych podmiotów podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
 • sporządza protokół stanu faktycznego;
 
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Co do zasady kancelaria komornicza działa w obrębie danego rewiru (właściwość miejscowa). Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Krzysztof Wilk przyjmuje aktualnie sprawy jedynie zgodnie z własną właściwością miejscową. Na stronie w zakładce właściwość można zapoznać się ze spisem ulic w Katowicach, które objęte są działaniem kancelarii.

Kancelaria posiada elektroniczny dostęp do:

 • systemu ZUS (ZUS-EKS) – możliwość składania elektronicznych zapytań znacznie przyspiesza czas  uzyskania informacji w zakresie zgłoszenia dłużnika do ubezpieczeń społecznych, płatników składek na ubezpieczenia społeczne dłużnika, świadczeń wypłacanych dłużnikowi przez ZUS oraz ujawnionych rachunków bankowych;

 • systemu OGNIVO – umożliwia uzyskiwanie drogą elektroniczną informacji o rachunkach bankowych dłużnika prowadzonych przez banki uczestniczące w systemie;

 • CEPIK – umożliwia uzyskiwanie drogą elektroniczną informacji o pojazdach dłużnikach;

 • CBDKW – umożliwia uzyskiwanie drogą elektroniczną informacji o nieruchomościach dłużnika;

 • CEIDG – dostęp do danych niejawnych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • E-Sąd –  Kancelaria jest w pełni przystosowana do obsługi wniosków składanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

OGNIVO

OGNIVO umożliwia komornikowi składanie elektronicznych zapytań do banków uczestniczących w systemie o rachunki bankowe dłużnika. Odpowiedzi komornik uzyskuje również drogą elektroniczną.Wierzyciel może określić zakres poszukiwania rachunków bankowych dłużnika za pośrednictwem systemu OGNIVO. Istnieje możliwość skierowania zapytań do wszystkich banków uczestniczących w systemie lub tylko do poszczególnych banków.Do uzyskania informacji konieczne jest wskazanie numeru PESEL dłużnika w przypadku prywatnych rachunków bankowych osób fizycznych oraz numeru NIP w przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla przedsiębiorców i osób prawnych.

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski S.A.
NR KONTA: 49 1050 1214 1000 0091 3741 4067

Przy wpłacie należy podać imię i nazwisko lub nazwę wpłacającego oraz sygnaturę akt sprawy.

 
 
 
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach - Krzysztof Wilk | ul. Dulęby 5 pok. 510-511 | 40-833 Katowice |
tel./fax (32)254-34-61 mail: katowice.wilk@komornik.pl